Tuesday 14 June 2022

ਜ਼ਿੰਦਗੀ.....?- shared by Prof Gagandeep kaur , Lyallpur Khalsa College, Kapurthala

 ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ?

ਹਨੇਰਾ ਕਿ ਸਵੇਰਾ?
ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੱਤ ਦੇ ਉਪਰਲਾ ਕੋਈ ਬਨੇਰਾ?
ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ?
ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਕੰਡੇ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖ?
ਧੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਛਾ?
ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ?
ਅੱਖਰ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰ?
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚੀ ਕੋਈ ਲਕੀਰ?
ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਰ?
ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹਿਰ?
ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਮੋਈ?
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਲੋਈ?
ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ੀ?
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ 'ਚੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾਮੋਸ਼ੀ?
ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਲੱਖ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾਸਮਝ,
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਮਜ਼।(ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਾਹੀ)
Assistant professor
Department of Punjabi
Lyallpur Khalsa College, kapurthala

"Self Dependency is a key to success"- Article by Prof Manisha

 


Self Dependency is a key to success.

Self-dependent means to live your life on your own terms, not depend on others, and happy life.

Self Dependency is really important as it is one of the main aspects of the Personality Development of Human Beings. It makes us strong willed person, it makes us feel that we can do anything in the world on our own terms and for that we won’t require the help of anyone. It makes us belief on our skills and knowledge which helps us to build our self confidence.

Self Dependency can also help in the development of the country’s economy. If our Country achieves Self Dependency, it will reduce our dependency on other countries over defense equipments, latest gadgets etc and will make us more innovative and creative. Moreover if we try to develop latest technologies than it will lead in the reduction of prices in the economy as it will reduce our dependency on imports.

Reasons Why You Should be Self-Dependent

.  Increases Self Confidence and Self-Esteem.                         .Turns you into an asset.

. Fill Life with Joy, Happiness, and Peace                               . Enhances your reputation. 

.  Makes You Progressive and Self Sufficient

Self Dependency is not an habit but it is required in order to achieve self efficiency as well as effectiveness of doing variety of works and reduce our dependency on others.

                                                                                                          


Prof. Manisha

  Department of Political Science                        

 


Saturday 11 June 2022

Steps To Make Your Organization A Great Place To Work- shared by Prof Harpreet Kaur

 Steps To Make Your Organization A Great Place To Work


What sort of workplace is your organization as seen from the perspective of your employees? Do they wake up every morning raring to go and look forward to yet another inspiring day at work or do they drag themselves to the office every day, dreading what’s in store for them?
Here are a few steps and measures that can help you make your organization a Great Place to Work:
1. Treat employees with respect: Every employee is a valuable human resource who needs to be cultivated, nurtured and respected. 
2. Instill a culture of teaching over reproaching: Sometimes, even after putting 100 per cent efforts into a project, a team might fail to obtain the desired results. While lacunas, performance voids and mismanagement needs to be pointed out and corrected, managers should give precedence to offering solutions rather than just putting individuals in the dock and giving dressing downs. 
3. Encourage cooperation over competition:
 An organization where employees support and help each other in thick times as well as thin rather than engaging in cut-throat competition will always be an enriching place to work in.
 4.  Culture of Care: Employees in a high-trust culture, who believe they’re part of a caring workplace, are also 44 percent more likely to work for a company with above-average revenue growth. 
A culture of caring is an engagement-trifecta:

Leaders show employees they’re valued

Employees care for each other and your clients
The entire organization cares that their shared vision is realized
5. Ensure Your Employees are Working Well:
No matter if your organization is entirely remote or has already returned to the office, it’s important to foster engagement, performance, and well-being within your team. 
6. Stand for Something More:As an organization, you can go beyond profits to create a shared experience that your employees and your customers are proud to champion.

This “something more” will show up in your mission, vision, and values.

by 
Prof Harpreet Kaur 

Sunday 5 June 2022

“ Scientists and their Inventions" - Shared by Prof Darshdeep Kaur

“ Scientists and their Inventions"


Thomas Edison:
He has made a large number of inventions, but the most well-known one is the electric bulb. Among other discoveries of Thomas Edison there are telegraph devices, phonograph, carbon transmitter, direct current generator, universal electric motor and more. 

Alexandar Graham Bell:
During the experiments he carried out with the telegraph, Bell came up with the idea of the telephone. The inventor of one of the most popular devices today thought that the telephone was intruding, that is why he did not have one in his workplace.

 Albert Einstein:
One of the greatest scientists of the 20th century is the creator of numerous inventions and theories that transformed a lot of concepts linked to space and time, with the most important discovery being the theory of relativity. Other discoveries of Einstein include the photoelectric effect and the Einstein calculator.

Alexander Fleming:
During the World War I Fleming worked as an army medical doctor. He is the inventor of penicillin that prevented a lot of soldiers from being infected. The discovery of penicillin managed to significantly boost the evolution of medicine industry.

Marie Skłodowska-Curie:
Marie Skłodowska-Curie was a polish physicist and chemist working mainly in France, who is famous for her pioneering research on radioactivity. She was the inventor of radium. She was the first woman to win a Nobel Prize, the only woman to win in two fields and the only person to win in multiple sciences. She was also the first female professor at university of Paris. 

Sir CV Raman:
Sir Chandrasekhar Venkata Raman, an Indian Physicist, was the first to describe and explain in the review nature, in 1928, the experimental observation of the phenomenon in liquids. On 28th February 1928, through his experiments on the scattering of light, he discovered the Raman Effect. He was the recipient of the Nobel Prize for Physics in 1930.

Saturday 4 June 2022

Marketing strategies of top brands- Shared By Prof Baljeet kaur

 Marketing strategies of top brands

1.Reliance industry:- In 1960, Dhirubhai Ambani formed Reliance Industries Limited in Mumbai, Maharashtra with a dream of making it the largest company in India.We would go through the marketing strategies of one of the most successful companies of India. It has its presence in a variety of sectors such as Oil Refinery, Telecommunications, Textiles, Retail, Media & Entertainment, Financial Services and the Software sector. Given that it has a presence in various sectors, it has about 94 subsidiaries in total. We take an example of Reliance Retail itself, retail goods such as apparels and groceries are a basic necessity so here it attracts all kinds of customers.In the case of Reliance Jio, The segment that Jio has concentrated upon are people with smartphones looking for high-speed internet and good mobile services.
2.Tata:-The Tata group that started as a trading company in 1868 by Jamshedji Tata. Headquartered in Mumbai, Maharastra the company follows a decentralised pattern and owns 30 companies that function without any interference and with full autonomy in various sectors.The company emphasises on improving the standard of living of all the consumers and building customer trust along the way. It was one of the first companies in its time to have introduced employee initiatives to generate employment for people under British rule.The group believes in the Parsi legend ‘humata hukhta hvarshta’ which means good thoughts, good words and good deeds. It adds value to society through the establishment of various trusts and institutes over the years.  Being one of the largest contributors to India’s GDP, the company added about 4 percent to the country’s GDP in 2018.The Marketing Mix of a company provides the complete outline of its marketing plans and strategies and is thus imperative in understanding its core marketing efforts.
3. HDFC Bank:-HDFC is the major supplier of Indian financial services. In Mumbai, Maharashtra, the private sector baker’s headquarters are located. The company was founded in August 1994 and in February 1995 launched its first branch.With the support of technological media such as smartphones and tabs, the HDFC Bank offers an extensive range of financial products including personal banking, SME loans, Agri loans, NRI services, and wholesale banking, which not only helps consumers to consume services more conveniently, it also lowers the distribution costs of the bank. To contact the thousand-year-old client bank, the HDFC Bank OnChat has been used to carry out e-commerce transactions via the FB messenger backed by the Techbins solutions company, Pvt. Ltd.Banks are competitive with banks and banks like ICICI Bank, Axis Banks, PSU Banks like PNB, SBI, Canara Bank, NBFC such as Indiabulls, Murugappa Group, etc.
4. Infosys :-Infosys Limited is an Indian multinational IT Company incorporated in the year 1981 by Mr. N.R. Narayana Murthy. It provides business consulting, information technology and outsourcing services. The company is headquartered in Bangalore, India and has crossed fifty thousand crore rupees in revenue, under the current leadership of Dr. Vishal Sikka. The company changed its name to Infosys Technologies Private Limited in April 1992 and later on, to Infosys Technologies Limited when it became a public limited company in June 1992. It was then finally renamed to ‘Infosys Limited’ in June 2011.The Indian IT sector employs more than 40 lakh people and is a $150+ billion industry. Some of the best Indian IT companies are part of the top software companies world over. Infosys is one of the top Indian IT companies and its main competitors are Tata Consultancy Services, Wipro Technologies, HCL Technologies and Tech Mahindra.
5.ICICI Bank:- ICICI Bank (Industrial Credit and Investment Corporation of India), third largest bank in India in terms of market capitalization is changing the face of banking & financial services in India. With 70,000+ employees ICICI is competing with some of the biggest names in the Indian market in banking & financial services industry namely State bank India, HDFC, Punjab national bank and many others. It uses demographic & psychographic segmentation strategies to segment the market and caters the changing needs of the customers. Income, age, social class, occupation are some of the segment variables ICICI uses to segment the market and satisfy their growing needs & wants accor

ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆਂ- shared by (ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਾਹੀ) Assistant professor Department of Punjabi Lyallpur Khalsa College, kapurthala

 

ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆਂਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਜੁਬਾਨ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਲੋਕੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਝੱਟ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਾਇਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਢੌਂਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ.......??


(ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਾਹੀ)
Assistant professor
Department of Punjabi
Lyallpur Khalsa College, kapurthala

ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ|

 ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵ...